ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-713-6793,12:00-22:00

VOLUNTEER REGISTRATION FORM

แบบฟอร์มสมัครอาสาสมัครสะมาริตันส์

สมาคมสะมาริตันส์จัดอบรมอาสาสมัครใหม่ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงกลางปี (พฤษภาคม หรือ มิถุนายน) และปลายปี (ตุลาคม หรือ พฤศจิกายน) หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมกรุณากรอกข้อมูลรายละเอียด เมื่อมีการจัดอบรมสมาคมฯจะติดต่อกลับไปค่ะ

ชื่อ-นามสกุล (ต้องการ)

อายุ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

เพศ
 ชาย หญิง

ที่อยู่ที่ติดต่อได้

ท่านเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์การฆ่าตัวตายหรือไม่?
 ไม่เคย เคยมีความคิดฆ่าตัวตายกับตนเอง เคยมี กับบุคคลในครอบครัว เคยมี กับญาติหรือเพื่อน เคยมี ประสบเหตุการณ์ของคนอื่น

โปรดระบุความคาดหวังในการทำงานอาสาสมัคร