ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-713-6793,12:00-22:00
สิทธิที่จะตาย: Right to die

สิทธิที่จะตาย: Right to die

สิทธิที่จะตาย  :  Right to die  โดย Sophy  ความตาย คือสัจธรรมของชีวิตที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติหนึ่งในกระบวนการของชีวิต คือ การเกิด แก่ เจ็บ และ การตาย เรายอมรับโดยทั่วไปว่าเรามีสิทธิในชีวิต ซึ่งสิทธินี้เป็นสิทธิโดยธรรมชาติ (natural right)...
การฆ่าตัวตาย: Suicide

การฆ่าตัวตาย: Suicide

การฆ่าตัวตาย Suicide การฆ่าตัวตายสำเร็จ (completed suicide) หมายถึง การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นผลให้ตัวเองตาย ส่วนการพยายามฆ่าตัวตาย (attempted suicide) หมายถึง การทำร้ายตนเองแต่ไม่ตาย...