ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-113-6789 เวลา 12:00-22:00 น.

ABOUT SAMARITANS

เกี่ยวกับสะมาริตันส์

สะมาริตันส์คืออะไร?

สะมาริตันส์ คือ สมาคมที่ให้บริการเป็นเพื่อนพูดคุยทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ป้องกันการฆ่าตัวตาย อาสาสมัครมาจากหลากหลายอาชีพ ผลัดเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่
โดยไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ การทำงานของสมาคมตั้งอยู่บนหลักการว่า จะไม่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนา ปรัชญา หรือลัทธิการเมืองใดๆ

030915-KV-Samaritans-fb-cover-Bee-LINK

สมาคมสะมาริตันส์ เป็นองค์กรท้องถิ่นหรือ?

สะมาริตันส์ เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953) ปัจจุบันมีศูนย์ทั่วโลกมากกว่า 400 แห่ง ใน 39 ประเทศ อาศัยความร่วมแรงร่วมใจกันของอาสาสมัครกว่า 31,000 คน สำนักงานใหญ่ของสะมาริตันส์ตั้งอยู่ที่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ทำหน้าที่ให้การติดต่อช่วยเหลือศูนย์ที่อยู่นอกเกาะอังกฤษและไอร์แลนด์ เดิมมีชื่อว่า Befrienders International (B.I.)  ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 มีการเปลี่ยนแปลงองค์กรและชื่อเป็น Befrienders Worldwide (B.W.)

สมาชิกขององค์กรจากประเทศต่างๆ จะมาร่วมประชุมใหญ่กันเป็นครั้งคราว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ และนำไปพัฒนาการทำงานให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

สะมาริตันส์ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2521 โดยการริเริ่มของท่าน ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม จากการรวมตัวของอาสาสมัครชาวไทยและต่างประเทศจำนวน 40 คน ดำเนินงานต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน

ประวัติสะมาริตันส์

ผู้ก่อตั้งสะมาริตันส์ คือ ท่านสาธุคุณ แชด วาราห์ (Rev. Chad Varah) ท่านสังเกตว่าประเทศอังกฤษในเวลานั้น มีการฆ่าตัวตายกันมากมาย โดยบางครั้งสาเหตุของการฆ่าตัวตายเกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เด็กหญิงอายุ 12 ปี ฆ่าตัวตาย เนื่องจากตกใจว่าตนเองมีประจำเดือนเป็นครั้งแรก สาธุคุณแชด จึงตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะให้คำปรึกษาแก่ผู้มีความทุกข์ โดยใช้พื้นฐานของท่านซึ่งเป็นนักจิตวิทยามาก่อน โดยทำการเปิดสำนักงานของท่าน เพื่อให้บริการด้านนี้โดยเฉพาะ และมีผู้ร่วมอุดมการณ์มาช่วยกันดูแลผู้มารับคำปรึกษาที่นั่งรออยู่

ต่อมาท่านสาธุคุณพบว่า ผู้ดูแลเหล่านี้สามารถทำหน้าที่รับฟัง และคลายทุกข์ให้กับผู้มารับคำปรึกษาได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นจิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยา ท่านจึงมีแนวคิดที่จะรับอาสาสมัครมาทำหน้าที่นี้ จากนั้นจึงได้ขยายการทำงาน จนกลายเป็นศูนย์สะมาริตันส์ทั่วโลก

เพราะอะไรจึงใช้ชื่อว่า “สะมาริตันส์”?

คำว่า “สะมาริตันส์” มาจากเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์ ที่ใช้เรียกผู้คนที่อยู่ในอาณาจักร “สะมาเรีย” ซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณในดินแดนปาเลสไตน์

ชาวสะมาริตันส์ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีจิตใจเมตตา ชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก แม้ไม่รู้จักกันมาก่อน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา หรือฐานะ และไม่หวังผลตอบแทน

ในระยะแรกที่ท่านสาธุคุณแชดปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้มีความทุกข์นั้น หนังสือพิมพ์อังกฤษได้ลงข้อความยกย่องท่านว่า “He’s such a good Samaritan” ต่อมาท่านจึงเรียกอาสาสมัครที่มาช่วยงานของท่านว่า “อาสาสมัครสะมาริตันส์” และกลายเป็นชื่อของสมาคมในที่สุด

สะมาริตันส์เป็นองค์กรของศาสนาคริสต์หรือ?

ถึงแม้ว่าชื่อและที่มาของสมาคมจะมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ แต่หลักการของสมาคมคือ จะไม่อิงกับศาสนาใดๆ

ปัจจุบันอาสาสมัครของสมาคมนั้น มาจากหลากหลายศาสนาและลัทธิความเชื่อ