ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-113-6789 เวลา 12:00-22:00 น.

อีกหนึ่งภารกิจที่สมาคมสะมาริตันส์มุ่งมั่นในการเผยแพร่ความรู้ ฝึกฝนทักษะการเป็นเพื่อนรับฟังที่ดี เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงสัญญาณอันตรายเพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตาย และผู้มีความทุกข์ใจต่างๆ
วันนี้ 7 มิถุนายน 2558 เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมของสมาคมสะมาริตันส์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ‘ปฐมพยาบาลใจให้คลายทุกข์’ ให้กับกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี สโมสรโรตารี่ธนบุรีเป็นอย่างสูง ที่มองเห็นคุณค่าของงานของสะมาริตันส์ และให้ทุนสนับสนุนในการจัดกิจกรรม ครั้งนี้