ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-113-6789 เวลา 12:00-22:00 น.

เนื่องจากวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญคือ วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day)

สมาคมสะมาริตันส์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมซื้อดอกสะมาเรีย อันเป็นสัญลักษณ์ สื่อความหมายถึงมิตรภาพ และความหวังใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนมนุษย์ ในวันที่ 10 กันยายน  2015 นี้ โดยจะจำหน่ายที่ อาคารอื้อจื่อเหลียง รายได้ บริจาคเพื่อกองทุนสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย

จุดประสงค์ในการขายดอกบัวสวรรค์ (ดอกสะมาเรีย)

  • เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการฆ่าตัวตาย    ช่วยกันลดพฤติกรรมเสี่ยงอันนำไปถึงการฆ่าตัวตาย    ลดการสูญเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร    ตามเจตจำนงค์ขององค์กรป้องกันการฆ่าตัวตายสากล (International Association for Suicide Prevention – IASP) ภายใต้การสนับสนุนจาก องค์การอนามัยโลก (WHO)  : ซึ่งกำหนดเอาวันที่ 10 กันยายน  ของทุกปีเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายสากล     และให้คำขวัญของปี ค.ศ. 2015  นี้ว่า “ป้องกันการฆ่าตัวตาย : ยื่นมือเพื่อช่วยชีวิต Preventing Suicide : Reaching Out and Saving Lives”

 

  • แนะนำให้รู้จักสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย   ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ป้องกันการฆ่าตัวตาย  ให้บริการมา 37 ปี โดยอาสาสมัครที่ได้รับการอบรมด้านทักษะการฟัง   อาสาสมัครมาจากหลากหลายอาชีพ  ไม่จำเป็นต้องเป็นจิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยา    หมุนเวียนเข้ามารับโทรศัพท์  ให้ความเป็นเพื่อนแก่ผู้ทุกข์ใจ  ท้อแท้  สิ้นหวังในชีวิต   อาจมีความคิดฆ่าตัวตาย      อาสาสมัครไม่มีค่าตอบแทนใดๆ   และการใช้บริการก็ไม่เสียค่าใช้จ่าย     รายได้หลักของสมาคมฯ มาจากเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา   และเชื่อมั่นในหลักการการทำงานของสมาคมฯ    เงินที่ได้จากการจำหน่ายดอกสะมาเรียนี้จะนำมาใช้ในภารกิจป้องกันการฆ่าตัวตายของสมาคมฯ

 

อ่านเรื่องราวของดอกสะมาเรียได้ที่นี่ 

Share