ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-113-6789 เวลา 12:00-22:00 น.

ผศ. พ.ต.หญิง ดร. พนมพร พุ่มจันทร์ อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอดีตนายกสมาคมสะมาริตันส์ฯ ร่วมสนทนากับ คุณอ๊อฟ ชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์ ในรายการ THE STANDARD NOW

ขอขอบคุณ THE STANDARD NOW

https://youtu.be/UtmAyTS6vKY